کد خبر: 1016481 A

معاون شهردارى شیراز عنوان کرد:

معاون شهرســازى و معمارى شهردارى شیراز گفت: در حال حاضر روند سازندگى در شهر به سرعت در حال انجام است اما مدت دو سال و نیم از وقت این دور از شهردارى صرف تکمیل پروژه هاى کلانى شد که از دور قبل شهردارى باقیمانده بود.

به گزارش ایلنا، جواد بهادرى افزود: اداره شـهر در ایـن برهـه زمانى به ویژه در زمـان کرونا و کاهش درآمدها کار بسیار دشوارى است که مجموعه مدیریت شهرى با افتتاح پروژه هاى عمرانى کلان و کلنگ زنى طرح هاى مختلف از عهده آن به خوبى برآمده است.

وى بــا اشـاره به نگاه نـرم افزارى شــهردارى به مدیریت شـهر تصریح کرد: در این راستا امروز حضور انســان در شهر سـرلوحه اجراى پروژه ها است و نگاه انســان محورى به مسائل علوم انسـانى معطوف شده اسـت و معتقدیـم بحث مشـارکت پذیرى مـردم با مجموعه مدیریت شهرى باید تقویت شود.

بهادرى از شــهر شــیراز به عنــوان محفلى براى علــم و تاریخ و تمــدن و فرهنگ ایــران زمین نام برد و ادامه داد: تمامى تلاش شــهردارى شــیراز این است که شــیراز را بــه جایگاه خود نزدیک کنیــم و در این راســتا پروژه هایى نظیر محورهـاى حافظ و عرفان در دسـتور کار اســت و پروژه هایى از این دست با هدف تقویت گردشــگرى و زندگى پیاده در شهر شروع شده اســت که پروژه بازآفرینى اطراف ارامگاه سعدى نیز در دستور کار است.

وى در خصــوص پــروژه بــاغ ایرانــى در منطقه 4 شـهردارى شــیراز افزود: براى اجراى ایــن پروژه در محـدوده محــور امیرکبیر بــاغ 10 هکتارى توســط شهردارى شیراز تملک شد که روند طراحى و مطالعات آن بــه پایان رســیده و امیدواریم در هفته شــیراز به بهره بردارى برسد.

تملک 17 هکتار باغ واحیاء 16 باغ

بهادرى با اشاره به انتخاب طرح پل زندگى شیراز از میان 170اثر ارســال شــده، گفت: در هیچ دوره اى از شهردارى شیراز شــاهد تملک باغات به اندازه دوره کنونــى نبودیــم، به گونــه اى که امروز شــاهد تملک 17هکتار بــاغ در پیاده راه ســلامت چمران جنوبى و احیــاء 16هکتار باغ دیگر و ارتباط باغ هاى شــمال و جنوب محور چمران با اجراى پل زندگى هستیم.

وى ادامه داد: یکى دیگر از رویکردهاى شهردارى در خصوص شهروندســپارى و شــهردارى الکترونیک اســت که در این حوزه در دهه اخیر اتفاقات خوبى در شــهر افتاده است که طى دو سال شهردارى به صورت جدى تر به این مسئله وارد شده است.

وى ادامه داد: ســال گذشته یکى از فازهاى پروژه شهروند ســپارى تحت عنوان اســتعلام آپارتمان هاى مسکونى به بهرخ بردارى رسید که با همین اقدام 57 درصد از مراجعات حضورى مردم به شهردارى کاهش یافت و در ادامه نیز به دنبال اجراى تهیه کارتابل شــهروندى هستیم که بـراى اجراى کامــل آن نیازمند همکارى سایر دستگاه‌ها هستیم.

بهــادرى گفت:یکى دیگر از اقدامــات مهم ما در سال قبل عکس بردارى هوایى از 105 هکتار از اراضى حریم و محدوده شهر شــیراز بود که این عکس ها در حال تبدیل به یک نقشــه است که تا 15سال مىتواند مرجع نهادهاى مختلف شهر باشد.

الکترونیک ایران بزرگراه زمین سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر