کد خبر: 1011191 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى شیراز با بیان اینکه آمارها نشان مى‌دهـد کــه دورهمى هـا علت بیــش از 50 درصد همه گیرى کرونا ویروس است، گفت: از این منظر از مــردم که در یک ماه اخیر کمک کردند و آمارهاى ابتلا و مرگ با رعایت آنها کاهش یافت، مى خواهیم که یلداى امســال را به صــورت مجازى برگزار کنند.

عبدالرسول همتى در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشـاره به آغاز برگزارى پویش برگزارى یلداى مجازى در فـارس از امروز چهارشــنبه افزود: فراخوان ایــن پویش امروز از سـوى دانشگاه علوم پزشکى شـیراز منتشر مى‌شود تا بر اســاس آن به کســانى که بهترین تصاویر را از برگزارى یلداى مجازى ارســال کنند؛ هدایایى نفیس تعلق خواهد گرفت

برگزارى دورهمى یلدا، پیک سوم کرونا باز می گرداند

معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشکى شیراز در ادامــه با تاکید بر همراهى مـردم در عدم برگزارى حضــورى آئین یلدا تصریح کرد: با رعایت هایى که در یک ماه گذشــته صورت گرفت، توانســتیم پیک ســوم همه‌گیرى کرونا در کشــور را کنترل کنیـم، اما بیم آن مى رود که بــا برگزارى دورهمى‌هاى خانوادگى بار دیگر پیک سـوم کرونا تشدید شود.

همتى بــا بیان اینکه بدیهى اســت در هنگام برگزارى دورهمى ها، رعایت پوشش ماسک و فاصله گذارى میسر نباشــد، تصریح کرد: افزون بر اینها، هر چه تعداد افرادى که زیر یک سقف حضور دارند، بیشتر باشد، بر احتمال افزایش ابتلا به کرونا نیز افزوده مى شــود و این مسئله مى تواند بار دیگر آمارهاى مربوط به کرونا را در روزها و هفته هاى بعد افزایش دهد.

ممنوعیت تردد شـبانه در شب‌هاى منتهى به یلدا از 6 عصر آغاز مى شود

 با این حال معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى شــیراز معتقد اســت این محدودیتها باید در روزهاى منتهى به یلدا تشـدید شـود.

همتــى در ادامه با بیان اینکه ستاد ملى و استانى مقابله با کرونا درصدد هستند با اعمال برخى محدودیت‌ها در روزهاى منتهى به یلدا، مانع از تشکیل دورهمى‌ها شوند، گفت: پیشنهاد ما آن است که از پنجشنبه شب (فرداشب) تا یکشنبه شب محدودیت تردد شبانه خودروها افزایش یابد.

همتى با بیان اینکه پیشنهاد ســتاد ملى اعمــال محدودیـت تردد در این 4 شـب از ســاعت 6 عصـر اســت، افزود: البتــه هنوز این محدودیت به تایید نرســیده و اعمال نشـده اســت، اما بــه احتمال بسیار زیاد تصویــب و اجرایى خواهد شد.

پوشش ماسک مرگ معاون ویروس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر