کد خبر: 987666 A

صبح روز سه شنبه ۶ آبان ماه با حضور معاون آموزش متوسطه وزیر، مدیران کل دفاتر معاونت و معاونین آموزش متوسطه استان‌ها،جلسه وبینار آموزشی در سالن جلسات معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دراین جلسه مجازی مدیران کل دفاتر با تبیین جریان تربیت و یادگیری در شرایط شیوع کووید۱۹ وتبیین برنامه تعالی مدیریت مدرسه درسال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰به سوالات معاونین آموزش متوسطه استان‌ها پاسخ دادند.

علیرضا کمرئی با بیان اقدامات انجام شده درراستای الگوی تعالی بازنگری شده در سال‌های اخیر گفت: هیچ تعارضی بین چارچوب ابلاغی سند تحول بنیادین با برنامه تعالی مدیریت مدرسه که یک الگوی مدیریت است وجودندارد.

وی با تشریح اینکه الگوی تعالی مدیریت مدرسه بانمادجدید،یک الگوی بازنگری شده است و برنامه  مدیریت مدرسه یک ابزارمدیریتی است که می تواند به عنوان یک مدل و الگویی باشد که براساس آن الگویی جدیدرابومی سازی کنیم وبه وسیله ابزارهایی آن راپردازش نماییم و نتایج حاصل توانمندیهاست و نتایج بدست آمده از اجرای امور است و خود به خود حاصل خواهدشد.

عضو شورای معاونین وزیر آموزش و پرورش گفت:ایستادن ۵معاونت در وزارت آموزش وپرورش پشت سر این الگو و داشتن برنامه مدون یک ضرورت است و کمک خواهدکرد تا در مرحله نظارت و ارزیابی درسطح مدرسه محقق گردد و باعث می‌شود تامصمم‌تر حرکت کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزیر خطاب به معاونین آموزش متوسطه استانها و مدیران کل تآکیدکرد: اولین و مهمترین برنامه و اولویت کاری این معاونت ؛تحقق برنامه الگوی مدیریت مدرسه است و معاونین محترم استانهابایدمطالبه گران جدی واصلی برنامه تعالی مدیریت مدرسه باشند.

وی تصریح کرد: مدرسه محوری باید دغدقه همه باشد و باید در کانون توجه ما باشد و اگر الگوی تعالی نداشته باشیم نمی‌توانیم به آمال و آرزوهای خود دست پیدا کنیم.

وی افزود: ماالگوی تعالی را یک ابزار می‌دانیم و الگوی تعالی در منطق حوزه آموزش یک ابزاراست که می توان ده.ها یاصدها برنامه رادر آن گنجاند و از آن انتظار نتایج داشت.

وی همچنین از رونمایی اپلیکیشن جدید درآینده نزدیک خبر داد.

در این جلسه مجازی آقایان سیدمصطفی آذرکیش مدیرکل محترم دفترفنی حرفه‌ای کاردانش و عباس سلطانیان مدیرکل دفترمتوسطه دوم نظری  به سوالات پاسخ دادند‌ و خانم مرضیه مسگرزاده مدیرکل دفترمتوسطه اول در معرفی نمادجدیدالگوی تعالی مدیریت مدرسه گفت: در پایین نماد؛ ابتدای کلمه تعالی(ت) و در بالای نماد که باحرف (م) با مفهوم مدیریت مدرسه نقش بسته که نمادتعالی مدیریت رادرذهن متواتر می‌سازد.

در پایان این جلسه مجازی، معاون آموزش متوسطه  لوگوی جدید (الگوی تعالی مدیریت مدرسه) رونمایی کرد.

مدرسه معاون وزیر آموزش و پرورش استان ها نظارت و ارزیابی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر