کد خبر: 978228 A

در جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور؛

ششمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه گزارش «ساماندهی متولی مراکز تربیت اوان کودکی (صفر تا 6 سال)» تهیه شده توسط شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور ارائه شد.

در این گزارش بر تربیت محوری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا، طراحی و اجرا همه سیاست‌ها و برنامه‌های تربیت اوان کودکی با تمرکز بر نقش خانواده، لزوم گسترش خدمات و حمایت‌های دولتی از تربیت اوان کودکی برای اقشار محروم و مناطق دوزبانه و گروه‌های آسیب‌پذیر، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از سطح سیاست‌گذاری تا اجرا در تربیت اوان کودکی، اعمال نظام تربیت اوان کودکی از سوی نهادهای قانونی به عنوان یک امر حاکمیتی و همسوسازی و هماهنگ‌سازی همه دستگاه‌های ذی‌‌ربط در تربیت اوان کودکی تأکید شده بود.

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسی اعضای جلسه پیرامون گزارش ارائه شده، پیش نویس لایحه «ساماندهی مراکز تربیت اوان کودکی (صفر تا شش سال)» ارائه شد.

در پیش‌نویس «لایحه ساماندهی مراکز تربیت اوان کودکی (صفر تا شش سال)»؛ تهیه، تدوین و تصویب سیاست‌ها و طرح‌های کلان و راهبری تربیت اوان کودکی و همچنین نظارت و ارزیابی و هماهنگی و پیگیری اجرایی‌سازی مصوبات مربوط به تربیت اوان کودکی بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شده است.

همچنین در این لایحه پیشنهاده شده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی بیشتر و در صورت تأیید شواهد علمی، بنیاد یا سازمان ملی تربیت اوان کودکی را تأسیس کند و در تبصره آن نیز تأکید شده است که این بنیاد یا سازمان ذیل وزارت آموزش و پرورش و به صورت هیأت امنایی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شود.

این بنیاد یا سازمان، متولی نظام تربیت اوان کودکی در اجرای سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین سیاست‌های اجرایی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، تنظیم گری، اعطای مجوز، فعالیت مراکز، هماهنگ سازی و نظارت در حوزه های مدیریت و راهبری تربیتی، برنامه درسی، تربیت و تأمین منابع انسانی، تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا و تجهیزات و فناوری، پژوهش و ارزشیابی در چارچوب برنامه راهبردی تربیت اوان کودکی خواهد بود.

در این جلسه مقرر شد اعضاء پیش نویس لایحه «ساماندهی مراکز تربیت اوان کودکی (صفر تا شش سال)» را بررسی و نظرات خود را تا یک هفته آینده به شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور ارائه دهند تا در جلسه آتی این شورا به تصویب رسد.

بخش خصوصی شورای عالی انقلاب فرهنگی فناوری لایحه وزارت آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر