کد خبر: 977296 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه۱۳مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه۱۳مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دوخت دامن درس طراحی مدل سازی پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار اتوکد  جلسه دوم فنی حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس نقشه کشی رشته رایانه پایه ۱۰ شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ ساده سازی اشکال پایه ۱۲ رشته گرافیک شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی رشته الکترونیک  پایه۱۰ شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ریاضی روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ریاضی یادآوری عدد های اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی  اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ تولید محتوای الکترونیک آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱  پایه ۱۰علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳  پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨زیست ۱  پایه ۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۲ معادلات گویا و گنگ پایه۱۱ رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ ریاضی۲ درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷ متوسطه دوره اول.

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر