کد خبر: 976617 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه ۱۲ مهرماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ کارگاه خوشنویسی  - مشترک همه پایه ها- شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای 

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد  / جلسه اول /فنی‌و‌حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی چهره  / رشته چهره سازی -جلسه ۲ -پایه ۱۰ - شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای 

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵   عملیات تکمیلی  - پایه ۱۲ -رشته تربیت  بدنی  -شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی ماشین ابزار - رشته ماشین ابزار- پایه۱۲ - شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠  فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم 

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم  

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی- مقدماتی ۳ پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی-تمرین های درس ۱ پایه هشتم  

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی- لغات درس یک پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠  تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ زیست شناسی ۳   -  پایه ۱۲- علوم تجربی    

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۲  - پایه ۱۱- علوم تجربی   

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨  فیزیک ۱ -  پایه ۱۰-رشته علوم تجربی  

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ هویت اجتماعی/درس دوم  - پایه۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠   ریاضی  /درس  ترکیب توابع - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس عربی زبان قران ۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸ درس ریاضی آمار۱پایه۱۰  رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس عربی زبان قران۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۰:۱۵درس عربی زبان قران۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت۱۰:۴۵درس دین وزندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی. 

ساعت۱۱:۱۵درس عربی زبان قران۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها 

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس علوم ومعارف قرانی۱ پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۵:۳۰درس دین وزندگی ۳پایه۱۲رشته تجربی و ریاضی

ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف 

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران پایه۷متوسطه دوره اول

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر