کد خبر: 967217 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۲۳  شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣  دانش فنی پایه ١٠ رشته صنایع چوب

ساعت٨:٣٠  تا٩  تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه ١٢ رشته شبکه و نرم افزار  

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه تخصصی پایه١٢ رشته طراحی دوخت   

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ شهروند الکترونیک پایه دهم رشته رایانه

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ دانش فنی پایه ١٠ رشته شبکه و نرم افزار    

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا  ١٢فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت١٢  تا ١ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا١٢:۵٠  مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا  ١۵ریاضی پایه هفتم (راهبردهای الگوسازی)

ساعت ١۵ تا١۵:٣٠  ریاضی پایه هشتم ( معرفی عددهای گویا)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان ریاضی پایه نهم ( ادامه معرفی مجموعه)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع: انجام پروژه‌های عملی با پاورپوینت

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ٣ پایه دوازدهم رشته  علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨  شیمی١   پایه دهم رشته  علوم تجربی

 ساعت ٢٠  تا ٢٠:٢۵   درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

 ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  فیزیک٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه معارف

جدول پخش ازشبکه قرآن روزیکشنبه ۲۳شهریور ۹۹ :

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس عربی و زبان قرآنی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۶ درس اخلاق اسلامی ۲پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶:۳۰درس اخلاق اسلامی ۱پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰ درس جامعه شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.      

ساعت ۸درس دین  وزندگی ۲پایه ۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی                                        

ساعت ۸:۳۰درس دین وزندگی ۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی     

ساعت ۱۰:۱۵درس زبان خارجی ۳پایه ۱۲ تمامی رشته ها.

ساعت ۱۰:۴۵درس ریاضی وآمار ۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵ درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱:۴۵ درس فلسفه ۲پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۱۵ درس آمار و احتمال پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک         

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه۱  پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک             

 ساعت ۱۳:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک همه رشته ها

جدول دانش آموزان شهروند فنی و حرفه ای قرآن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر