کد خبر: 942751 A

از سوی معاونت آموزش متوسطه مصوبه بیست و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش با عنوان " ماده واحده تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش و رشته هنر دوره پیش دانشگاهی و شاخه فنی‌وحرفه‌ای تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹" به ادارات کل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، از آنجا که ادامه تحصیل دانش آموزان واجدشرایط رشته های مهارتی شاخه کاردانش مندرج در مجموعه هشتم و همچنین دوره پیش دانشگاهی رشته هنر شاخه فنی وحرفهای باتوجه به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا برای افراد واجدشرایط میسر نگردیده، از سوی معاونت آموزش متوسطه مصوبه بیست و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش با عنوان " ماده واحده تمدید اجرای رشته های مهارتی مجموعه هشتم  شاخه کاردانش و رشته هنر دوره پیش دانشگاهی و شاخه فنی وحرفهای تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹" با ادارات کل استان ابلاغ شد.

بر این اساس، باتوجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و عدم امکان آموزش استانداردهای مهارت در شاخه کاردانش توسط آموزشگاههای تحت نظارت دستگاههای متولی استاندارد مهارت به دانش آموزان شاغل به تحصیل در رشتههای مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش و رشته هنر دوره پیش دانشگاهی شاخه فنی وحرفهای اجازه داده میشود صرفا تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق ساختار آموزشی قبل بارعایت ضوابط و مقررات مربوط ادامه تحصیل دهند،‌ در صورت عدم فارغالتحصیلی این قبیل افراد تا پایان سال تحصیلی مذکور ادامه تحصیل آنها پس از تطبیق دروس با ساختار جدید آموزشی امکان پذیر است.

متن بخشنامه

دانلود فایل
استاندارد تعطیلی مدارس هنر سال تحصیلی استان ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر