کد خبر: 912922 A

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت از طریق شبکه‌‌های ۴ و آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش(۷) در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی  پایه ٩ 

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی  پایه ٨ 

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵  درس ادبیات فارسی  پایه ٧

برنامه دوره ابتدایی

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی   پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی  پایه دوم

ازساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش  پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر  پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

 متوسطه دوم :

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵  درس ریاضی٣    پایه ١٢ رشته علوم تجربی      

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١   پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢  پایه١١  رشته ریاضی فیزیک       

از  ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢  پایه ١١ رشته  علوم تجربی  

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی  

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣  پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک 

شبکه ۴ :

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس ریاضی١ -پایه١٠-نسبت های مثلثاتی -شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش .

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵ استاندارد کاربر کپچرینگ -پایه١٢رشته های کامپیوتر -شاخه کاردانش

از ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ درس الزامات محیط کار -پایه١٠ -مهارتهای کاریابی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش  .

از ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵-پایه١٢-رشته شبکه و نرم افزار رایانه -شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عناصر و جزییات -پایه١٢-رشته نقشه کشی معماری-شاخه فنی و حرفه ای

از ساعت٩:٠۵  تا ٩:٣٠  درس برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢  - رشته ماشین ابزار  -شاخه فنی و حرفه ای 

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠  درس دین و زندگی ٢ -پایه ١١ رشته ادبیات  و علوم انسانی 

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه ٢ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی     

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس اقتصاد  پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و   علوم و معارف اسلامی

جدول برنامه های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر