کد خبر: 911201 A

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز یکشنبه ٢١ اردیبهشت از شبکه‌های ۴ و‌‌ آموزش پخش می‌شود، اعلام شد.

به گزارش ایلنا، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش(۷) در روز یکشنبه ٢١ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت‌بدنی دوره متوسطه  

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه ٩  

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٨  

از ساعت ٨:۴۵ تا  ٩:٠۵ درس نگارش پایه ٩ 

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٧ 

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس  فارسی و ‌نگارش پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس مطالعات و مهارت‌های پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس فارسی و نگارش پایه ششم

 متوسطه دوم: 

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فیزیک ٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی    

از  ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک  

از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ درس فارسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها       

از  ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

از ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ درس شیمی٣  پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی   

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی ١  پایه ١٠ تمام رشته‌ها 

شبکه ۴:

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نرم افزار اداری تکمیلی -پایه١٠، رشته‌های کامپیوتر، شاخه کاردانش  

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠  استاندارد حسابداری صنعتی ،سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه١٢-رشته حسابداری مالی-شاخه کاردانش 

از ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠  درس دانش فنی تخصصی -زبان تخصصی پایه١٢- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٨:١٠ تا ٨:٣۵ درس دانش فنی تخصصی پودمان ۵ - پایه ۱۲ - رشته ساختمان   - شاخه فنی‌وحرفه‌ای 

از ساعت ٨:٣۵ تا ٩:٠٠ درس عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت٩:٠٠  تا ٩:٣٠  درس دانش فنی پایه،پودمان ۵ -پایه١٠- رشته ماشین ابزار  -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا   ١٠:٠٠  درس عربی،زبان قرآن ٣  پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی 

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی     

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس  جامعه شناسی ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی    

جدول زمانی پخش برنامه های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر