کد خبر: 717314 A

ماده مرتبط با توقف موازی کاری ها در وظایف فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری تهران از برنامه پنج ساله سوم توسعه شهری حذف شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صدوهفدهمین جلسه شورای شهر تهران که به ادامه بررسی مواد برنامه پنج ساله شهرداری اختصاص داشت، پیشنهاد حذف ماده ۷۸ مطرح شد. احمد مسجدجامعی درخصوص لزوم حذف این ماده گفت: برای این ماده مصوبه های موازی هم داریم که اجرا نشده اند. بنابراین بهتر است این ماده حذف شود.در ادامه ماده ۷۸ با رای اعضای شورای شهر تهران حذف شد.

بنابراین گزارش، ماده حذف شده به شرح زیر است:

۷۸) به منظــور توقف موازی کاری وظایــف در حوزه اجتماعی، فرهنگی، هنری، تا پایان سال اول برنامه نسبت به بازنگری و تفکیک وظایف فرهنگی هنری ســازمان زیباسازی شهر تهران، ســازمان فرهنگی هنری شهرداری و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری اقدام کند.

تبصــره 1 -به منظور تحقق مدیریــت یکپارچه در حوزه فرهنگی هنری با اســتفاده از ظرفیت های قانونی موجود و ایجاد ساز و کارهای جدید الزام آور و شفاف، الگویی برای همکاری های میانبخشــی درون ســازمانی و‌ همکاری های برون سازمانی با کنشگران

دولتی، مردمی و خصوصی در قالب تشکیل "شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی" شکل دهد.

تبصره 2 -به منظور جریانسازی پایداری اجتماعی و فرهنگی در کلیه فرایندها، برنامه ها و پروژه ها، شورای سیاستگذاری اجتماعی شهری با عضویت روسای کمیسیون های تخصصی شورا، شهردار و معاونین شهردار که معاون اجتماعی و فرهنگی دبیران خواهد بود، ایجاد شود.

شورای شهر تهران شهرداری تهران معاون موازی کاری جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر