کد خبر: 715002 A

در جلسه امروز شورای شهر و حین بررسی جزئیات لایحه برنامه سوم توسعه شهری شــهرداری موظف شد نسبت به ایجاد فرایند دسترسی به "نظام مدیریت هماهنگ شهری" در سال نخست برنامه و تدوین ساز و کارهای الزام جهت تحقق آن در طول اجرای برنامه اقدام کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در صد و سیزدهمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه توسعه سوم شهر ری پیشنهاد محمود میرلوحی مبنی بر حذف ماده سوم این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در این رابطه گفت: آمدن و نیامدن این ماده تغییری ایجاد نمی کند. در این ماده شــهرداری موظف شده است نسبت به ایجاد فرایند دسترسی به "نظام مدیریت هماهنگ شهری" در سال نخست برنامه و تدوین ساز و کارهای الزام جهت تحقق آن در طول اجرای برنامه اقدام کند.

وی تاکید کرد: این ماده تنها باعث ازدیاد مواد برنامه می‌شود و بهتر است، حذف شود.

در ادامه جلسه مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران اظهار داشت: در بسیاری از شهرهای موفق دنیا مدیریت یکپارچه شهری جاری است که توانسته مشکلات را برطرف سازد. اکنون ما به آن سمت نرفتیم اما اکنون مدیریت هماهنگ شهری مطرح است و این یعنی شهرداری با هماهنگی سایر دستگاه‌ها بتوانند شهر را مدیریت کند. خواهش می کنم به این ماده که گامی برای رسیدن به مدیریت یکپارچه شهری است رای دهید.

در ادامه جلسه، پیشنهاد محمود میرلوحی مبنی بر حذف ماده سوم لایحه با ۵ موافق و ۱۵ مخالف به تصویب نرسید و این ماده با ۱۶ موافق و ۳ مخالف تصویب شد.

همچنین ماده ۴ با ۱۹ موافق و ۲ مخالف، ماده ۵ با ۲۱ موافق و بدون مخالف و ماده ۶ با حذف کلمه "حقیقی" و با ۲۱ موافق و بدون مخالف به تصویب رسید.

تصویب ماده یک و دو لایحه برنامه سوم توسعه شهری

در جلسه امروز شورای شهر تهران، ماده یک و دو لایحه برنامه سوم تدسعه شهری با تغییرات جزئی به تصویب رسید.  

گفتنی است در این جلسه ماده یک برنامه با حذف عبارت ری و تجریش هر عنوان شورای شهر با ۱۶ موافق، ۲ مخالف و ۳ رای نداده به تصویب رسید. این ماده شامل تعاریف برنامه سوم است که به شرح زیر است:

 شهر: شهر تهران

شهروند: شهروند تهرانی

شورا: شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش (حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش)

شهرداری: شهرداری تهران، سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته

شهردار: شهردار تهران

برنامه: برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و شهرداری تهران

دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری با رعایت مــاده 117 اصلاحی آن قانــون مصوب 1386 و مــاده 5 قانون محاسبات عمومی کشور.

همچنین ماده دو نیز با ۱۸ موافق و بدون مخالف تصویب شد. این‌ماده به شرح زیر است:

شهرداری موظف است طرحهای (پروژه های)مرتبط با مسائل محوری برنامه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و مسئول تعریف و در چارچوب بودجه سنواتی شهرداری در حوزههای ذیل اجرا نماید:

الف) اولویت ها و مسائل کلیدی شهر:

 1 .عدالت در دسترسی به زیرساختها و توسعه متوازن مناطق و محالت

 2 .کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی های محیط زیستی

 3 .ترافیک، عبور و مرور روان و توسعه شبکه حمل ونقل عمومی

 4 .ایمنی و تاب آوری شهر در برابر زمین لرزه و حوادث غیرمترقبه

 5 .صیانت و حفاظت از باغات و توسعه فضای سبز

 6 .حفاظت از بافت تاریخی شهر و ساماندهی سیما و منظر شهری

 7 .سلامت اجتماعی، سبک زندگی و بهداشت روان

ب) اولویتها و مسائل کلیدی شهرداری:

 1 .برقراری دسترسی عمومی شهروندان به اطالعات در حوزه مدیریت شهری به منظور تحقق مشارکت شهروندان

 2 .مالیه شهری، سرمایه گذاری و کارآفرینی، منابع پایدار و کاهش هزینه های اداره شهر

 3 .هوشمندسازی، شفافیت، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر

بودجه شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر