معضل کولبری در 4 استان غربی کشور؛

ایلنا: هر چند آمار رسمی و متقنی از تعداد کولبران شاغل در مرزهای غربی ایران گزارش نشده است اما بر کسی پوشیده نیست که چهار…